Obywatelski Kongres Gospodarczo-Prawny

12 warsztatów tematycznych

12 warsztatów tematycznych

Przed Kongresem zespoły ekspertów pracują w 12 obszarach tematycznych, kluczowych z perspektywy rozwoju gospodarki regionu Europy Środkowo - Wschodniej.

Wybitni eksperci z polski i zagranicy

Wybitni eksperci z polski i zagranicy

Forum angażuje liderów biznesu i praktyków dziedzinowych. Eksperci są doświadczonymi menedżerami, prawnikami, ekonomistami, samorządowcami, naukowcami.

Decydenci polityczni

Decydenci polityczni

Decydenci polityczni są zaangażowani we współpracę z zespołami badawczymi, aby wspólnie określać ważne obszary problemowe.

Forum dla Wolności i Rozwoju "Law 4 Growth" to prawno-ekonomiczny kongres, w trakcie którego formułowane są postulaty zmiany prawa oraz rekomendacje służące rozwojowi gospodarczemu i społecznemu.

Forum jest nowym, innowacyjnym przedsięwzięciem na mapie kongresowej Polski wykorzystującym potencjał społeczny sfer biznesu, polityki, organizacji pozarządowych oraz nauki. Jest miejscem kształtowania elit społecznych, prezentowania skonkretyzowanych projektów zmian w obowiązującym prawie i debaty o newralgicznych kwestiach społecznych i politycznych.

Forum podjęło wysiłek:

budowy prestiżowego środowiska eksperckiego, który za swój obowiązek uznaje służbę Ojczyźnie;

promocji potencjału Polski, jej zasobów kulturowych oraz gospodarczych oraz możliwości jakie może ona zaoferować swoim partnerom w regionie;

inicjowania zmian w prawie oraz budowy  płaszczyzn współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi, biznesem i organizacjami pozarządowymi z regionu Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne;

Organizatorem Forum dla Wolności i Rozwoju jest Fundacja Dobre Prawo, której zaplecze stanowią menedżerowie, naukowcy, przedsiębiorcy oraz niezależni eksperci, którzy wykształcenie zdobyli zarówno w Polsce jak w prestiżowych zagranicznych ośrodkach naukowych i biznesowych.

Celem Fundacji Dobre Prawo jest inicjacja i wspieranie innowacyjnych projektów obywatelskich mogących mieć realny wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy. Fundacja kieruje się zasadą troski o dobro wspólne postrzegane przez pryzmat jednostki funkcjonującej w chrześcijańskiej wspólnocie narodowej. Rekomendacje Fundacji są zgodne z nauką społeczną Kościoła katolickiego i uwzględniają zarówno podmiotowość jak i rolę przedsiębiorczości ludzkiej oraz zasadę solidaryzmu społecznego.

Druga edycja Forum dla Wolności i Rozwoju odbędzie się wiosną 2017 r. W ramach wydarzenia odbędą się liczne debaty, warsztaty zespołów eksperckich z przedstawicielami władzy publicznej, spotkania networkingowe, wydarzenia kulturalne.

 

 

 

Warsztaty

PODATKI

Zagadnienia:

 • akcjologia i cele systemu podatkowego
 • podatki równych szans
 • akcyza od stosowania szkodliwych substancji dla zdrowia
 • instytucja zaufanego podatnika
 • przeciwdziałanie oszustwom w zakresie podatku od towarów i usług
 • ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych
 • problematyka stosowania cen transferowych
 • wykorzystanie ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych do redukcji podatkowej szarej strefy
 • wykorzystanie ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych do realizacji polityki socjalnej państwa
 • umocnienie podmiotowości obywatela jako konsumenta
 • doprecyzowanie terminów załatwiania spraw
 • skorygowanie zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika
 • zmiana zasad postępowania dowodowego w ramach postępowania podatkowego

ZASOBY NATURALNE

Zagadnienia:

 • rozwiązania stosunków własnościowych w górotworze oraz własności kopalin/złóż
 • kompleksowa regulacja dla geologii górnictwa oraz zarządzania zasobami surowców mineralnych i ich ochrony
 • udostępnienie zasobów do eksploatacji i eksploracji
 • standaryzacja regulacji informacji geologicznej jako przedmiotu własności intelektualnej i zagwarantowanie licencji (pól eksploatacji) dla przedsiębiorców
 • wyodrębnienie i przywrócenie funkcji „użytecznych” Służby Geologicznej
 • wprowadzenie kategorii chronionych obszarów perspektywicznego występowania złóż kopalin i wprowadzanych do planów w kategorii rezerwa pokoleń (rezerwa 30+)
 • waloryzacja i ochrona złóż
 • aktywne zarządzanie gospodarką zasobami surowców mineralnych

ENERGETYKA

Zagadnienia:

 • wdrożenie rynku mocy w elektroenergetyce
 • wprowadzenie elementów negocjacyjnego modelu regulacji w ciepłownictwie systemowym
 • walka z ubóstwem energetycznym – forma wsparcia dla odbiorców wrażliwych
 • korytarze przesyłowe – problematyka urządzeń przesyłowych na nieruchomościach osób trzecich
 • nowy model polubownego sądownictwa konsumenckiego w sprawach z zakresu energetyki

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PPP

Zagadnienia:

 • uwolnienie zamówień poniżej progów od reżimu przepisów dyrektywy
 • standaryzacja i stworzenie centralnej bazy wiedzy w zakresie wzorów umów i opisu przedmiotów zamówień publicznych
 • powołanie branżowych sądów specjalnych do spraw zamówień publicznych
 • rola i kompetencje prezesa urzędu zamówień publicznych
 • możliwość utworzenia przez wybranego wykonawcę spółki zależnej odpowiedzialnej za wykonanie przedmiotu postępowania,
 • po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej
  wynagrodzenie dla partnera prywatnego w formie dotacji w przedsięwzięciach realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
 • strategia wykorzystania formuły PPP
 • powołanie na szczeblu krajowym rządowej jednostki kompetencji PPP
 • zasady wyboru partnera prywatnego
 • zmiany w zakresie kryteriów wyboru oferty
 • zmiany w umowie o PPP w trakcie jej wykonywania dodatkowe rozwiązania na wypadek niewykonywania umowy o PPP przez partnera prywatnego

 

SAMORZĄD

Zagadnienia:

 • kategoryzacja gmin i powiatów
 • zmiany w ustawach kompetencyjnych
 • stymulacja efektywności kadry zarządzającej w samorządzie terytorialnym
 • samodzielność JST w zakresie sposobu realizacji zadań i kształtowania wewnętrznych struktur miary oceny efektywności finansowej
 • wdrożenie technologii i systemów informatycznych (ICT) w samorządzie administracji publicznej

SWOBODA DZIAŁALNOŚCI

Zagadnienia:

 • podmiotowość przedsiębiorców w procesie stanowienia prawa
 • regulacje w zakresie samorządu przedsiębiorców
 • bariery w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w przepisach BHP, “SANEPID”, PPOŻ
 • standardy kontroli działalności gospodarczej

INNOWACJE

Państwo jako generator innowacyjności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKACJA

Model odpowiedzialnej edukacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRONNOŚĆ

Warunki bezpieczeństwa Europy Środkowo-Południowej


Przemysł zbrojeniowy jako koło zamachowe gospodarki

DEMOGRAFIA

Silna Polska w długiej perspektywie

OCHRONA ZDROWIA

System zarządzania opieką medyczną

DYPLOMACJA GOSPODARCZA

Integracja regionu ABC poprzez inicjowanie działań w wymiarze infrastrukturalnym, gospodarczym i społecznym

 

Newsletter


email marketing api powered by FreshMail
Klikając "ZAPISZ SIĘ" zgadzasz się na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Organizatora (Prawo dla Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi) oraz na ich przechowywanie i przetwarzanie dla potrzeb marketingowych związanych z działalnością Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).